Jette G. K. Nieland er CEO og chefpsykolog hos Acindria. Udover Jette, er vi tre psykologer tilknyttet huset: Jonas Borg Kjerkegaard, Tea Frigaard og Stine Tidemand Sørensen. Vi arbejder alle indenfor både det kliniske og det erhvervsmæssige felt. Jette kan, som den eneste psykolog i huset, tage imod lægehenvisninger.

Martin Goller Kloth er CFO samt økonomi- og erhvervsrådgiver hos Acindria. Martin fungerer b.la. som erhvervsrådgiver, idet han er specialist i at networke i erhvervslivet.
Samt sidder Peter Christian Norlyk som er erhvervspsykolog, og Tinna Stengaard der er husets projektleder i huset. I huset kan du ligeledes møde Natalie Hovmand, der er PA,  markedsføringsøkonom og en del af administrationen.

På denne side kan du læse nærmere om Acindrias vision, værdigrundlag og navn, samt samarbejdet imellem Acindria og datterselskabet CPTone Biotech.

FAKTA OM ACINDRIA

Acindria er grundlagt af psykolog Jette Goller Kloth Nieland

I firmaet Acindria arbejder vi med både Erhvervspsykologisk rådgivning og med Klinisk praksis. For begge områder drejer det sig om at få fat i menneskers potentialer og få disse til at udvikle sig på en god måde.

Jette er autoriseret privatpraktiserende psykolog med 20 års erfaring inden for faget, med overenskomst med sygesikringen samt med selvstændig virksomhed siden januar 1995. Jette har i mere end 20 år arbejdet med såvel som forsket i at forstå, hvordan forskellige sygdomme påvirker vores hjerne. De sidste 10 år har hun udviklet en helt ny forståelse for, hvordan mennesker udvikler hjernesygdomme.

I den kliniske praksis arbejder vi overordnet med mennesker i krise, alvorlig sygdom, ulykker og forskellige former for trivsel.

Stress er et af Acindria’s specialer. Vi arbejder både på individ- og organisationsniveau med at skabe balance biologisk, psykologisk såvel som organisatorisk.

I erhvervspsykologisk rådgivning arbejder vi som innovationsrådgivere. Sammen med andre specialister tilbyder Acindria at hjælpe organisationer, grupper og enkeltpersoner med på en god måde at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger arbejdslivet.

Innovation er et helt centralt arbejdsområde. Her arbejder Acindria med de processer, der med baggrund i en værdibaseret forståelse sætter fokus på udviklingen af nye ideer og vækst, som skaber en positiv effektivisering. Innovation med et udelukkende økonomisk fokus kan medføre negativ stress på alle niveauer.

ACINDRIAS VISION

Visionen for Acindria skal lede og inspirere det arbejde som udføres og kan ses som ledestjernen for dette arbejde. Visionen skal ikke være statisk men holdes levende gennem en løbende evaluering, således at Acindria’s mission samt produkter og ydelser i Acindria’s regi fortløbende udvikles. Acindria arbejder for gennem respekt for det enkelte menneske at skabe udvikling på både individ, gruppe og organisationsniveau. De fælles nordiske etikregler og Dansk Psykolog Forenings fagetiske principper for psykologarbejde danner baggrund herfor.

Acindria vil som et systemisk funderet konsulentfirma arbejde på et højt fagligt niveau med at løse opgaver for kunder. Acindria vil sammen med specialister indenfor de områder, der arbejdes med, tilbyde at hjælpe organisationer, grupper og enkeltpersoner med på en god måde at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger både arbejdslivet såvel som det private liv.

Missionen, der skal understøtte Acindrias vision

Acindria vil se og forstå menneskers adfærd ud fra den sammenhæng de indgår i. Vi vil gennem oplysning og udredning skabe en større forståelse for de problematikker som et individ eller en organisation står overfor, samt pege på konkrete handlemuligheder. Vi vil gennem analyseredskaber, kreativ metodik og anerkendelse af eksisterende ressourcer i enkeltpersoner og i kundens virksomhed afdække og udrede områder, således at udvikling kan ske.

ACINDRIAS VÆRDIGRUNDLAG

Acindria har delfiner som sit symbol og som et billede på virksomhedens værdier. Delfiner er et usædvanligt, følsomt og intelligent dyr. De kommunikerer med hinanden via kærtegn, forskellige lyde og en intens mængde ekko-lokaliserende energi. Denne specielle energi og deres kommunikation generelt er kendt for at kunne starte healings processer hos mennesker. Der er eksempelvis forskning som viser, at de kan forbedre menneskers immunsystem ved at påvirke produktionen af T-celler og endorphiner.

Marine biolog Amanda Green fortæller, at delfiner får dig til at føle dig accepteret, som du er, med betingelsesløs kær- lighed. Hun forklarer, at dette fører til en grundlæggende indre fred, der rækker ud og omfavner universet. Antropologen Gregory Bateson har ligeledes undersøgt delfinernes kommunikation og opdaget, at de lever i sociale grupper med en leder, samt at de sociale bånd mellem delfiner er så stærke, at isoleres en delfin bliver den syg og i værste fald dør.

Ud over at være antropolog er Gregory Bateson naturvidenskabsmand og filosof. Han er en vigtig hjørnesten i den systemiske tænknings grundprincipper. Hele sit liv forsøger han at besvare spørgsmålet: Hvad er det mentale? Det bidrag han giver er helt afgørende for forståelsen af systemer og den kommunikation som foregår mellem individer og deres omgivelser. Bateson ser biosfære og menneskehed, evolution og kultur forenet i dens mentale aspekt ”Mind”. Han ser systemer som en økologi af ideer.

I forbindelse med enhver hændelse eller genstand er der uendelig mange mulige forskelle, hvoraf kun nogle gør en forskel og bliver information om genstanden eller hændelsen. Bateson kalder en sådan forskel, der gør en forskel, for en elementær idé. En sådan forskel kan medføre ændringer i et system på den måde, at enhver organisme tager den information ind, der passer til det organismen kan se som meningsfuldt og passende i forhold til dens identitet, sansemuligheder og dens historie om sig selv.

Organismer og systemer kan ikke styres og kontrolleres, de kan koble sig til information, hvis det skaber mening. Det betyder, at folk i en samtale kan koble sig til nye informationer eller nye ideer og få nye perspektiver, såfremt det giver mening for dem. Når nogen har brug for hjælp, er der ideer og præmisser, der ikke passer sammen lige nu. Konsulenten/behandleren som arbejder med en systemisk baggrund ser efter sammenhænge, forskelle og ændringer. Alles verdener udforskes og får plads. Forbundenheden og udvekslingen bliver tydelig og nyt skabes.

NAVNET ACINDRIA

Navnet Acindria står for at skabe energi

Gennem inspiration fra den forskning som Jette Nieland laver omkring udviklingen af energi eller mangel på samme, er navnet Acindria blevet dannet. Acindria skal ses som symbol på de biologiske og psykologiske processer, som foregår i menneskers celler, når energi bliver skabt.

Når glucose og fedtsyre transporteres ind i Mitochondria, forbrændes disse molekyler og der skabes energi. Forbrænding af glucose giver langt mere energi end forbrænding af fedtsyre. Bliver systemet eller cellerne stressede, så skifter cellerne fra at bruge glucose som energikilde til at bruge fedtsyre som energikilde. Det betyder tab af energi, fordi glucosen blokeres. Ved at bruge fedtsyre som energikilde øges den stressede situation i cellerne, hvilket skaber sygdom for personen, som udsættes for dette. Tilføres medikamenter, som blokerer for fedtsyren som energikilde, giver det igen glucosen adgang til Mitochondria. Det normaliserer systemet. Balancen er forbedret, og personen er beskyttet mod infektioner og andre sygdomme.

De stressede celler eller det stressede system (det enkelte menneske) kan påvirkes både via kemisk og via psykologisk vej. Målet er at skabe balance og undgå energitab, således at en given person får det bedre og i bedste fald undgår at blive syg.

Det energitab, der på celleniveau kan være en følge af dårlig balance mellem bl.a. glucose og fedtsyre, kan sammenlignes med det energitab, som sker, når samspillet mellem mennesker ikke fungerer, eller når samspillet i en organisation ikke fungerer med eksempelvis tab af arbejdspladser til følge. Ved at skabe mulighed for, at celler, organismer eller systemer kan koble sig til nyt stof eller ny information kan der skabes en ny tilstand. Det kan være den lille forskel, der gør forskellen på, om noget fungerer på en måde, der er mere hensigtsmæssig eller som giver mening.

Implementering af nye måder at tænke og handle på er helt centralt for at få succes i forbindelse med innovation i en organisation.

En fælles forståelse for organisationens aktuelle position er i den forbindelse afgørende for at nå frem til nye strategier for positiv udvikling.

Et indgående fokus på de menneskelige ressourcer såvel som den bagvedliggende virksomhedskultur er vigtig. Den forskel det gør, at såvel ledelse som medarbejdere er i kontakt med deres egne motiver, i forhold til de handlinger de udfører, sat i forhold til virksomhedens mål og ledelsesstrategier, har afgørende indflydelse på det samarbejde, der opstår både indad og udadtil i organisationen. Det har indflydelse på organisationens evne til at udvikle sig.

På de nævnte områder vil Acindria være i stand til at gøre en forskel og hjælpe med at bringe klarhed, således at ny innovation ikke bliver til en fastlåsning i stedet for det modsatte.

Overses den menneskelige faktor og den balance, der her er nødvendig, kan det medføre magtkampe, intriger, forhøjet sygefravær, at nogle medarbejdere klamrer sig til det kendte på grund af utryghed i organisationen m.m. Med andre ord et låst arbejdsmiljø, der har meget svært ved positiv udvikling. Det kan være en dyr affære for organisationen, men også samfundsøkonomisk dyr og ikke mindst for den enkelte medarbejder meget dyr i form af alvorlig sygdom og nedslidning i en for tidlig alder.

Kompetenceudvikling må ses i forhold til det menneskeligt mulige, således at mennesket ikke reduceres udelukkende til ressourcer for produktion og forbrug. Sker sidstnævnte, vil organisationsudvikling blive en farlig vej for både organisationen og medarbejderne i den samt generelt for samfundet både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Det handler ikke om at stoppe udvikling eller det modsatte at ville udvikling udelukkende for udviklingens skyld, men at det sker i en balance med de mennesker, der er involveret.

Balance er nøgleordet for innovation, der medfører positiv virksomhedsudvikling

Balancen i en virksomhed eller en organisation, hvor innovation er afgørende, er ikke statisk. De enkelte parametre er næsten altid i bevægelse. Det er derfor en af ledelsens vigtigste opgaver vedvarende at tilpasse disse. Når innovation implementeres bliver det helt afgørende for en positiv udvikling.

Litteratur eksempel: Blue Ocean Strategy af W.Chan Kim og Renee Mauborgne (Børsens Forlag A/S, 2005) er en bog om ideer til at skabe positiv udvikling. Det er et eksempel på moderne management-teori ud fra et positiv værdibaseret virksomhedsøkonomisk synspunkt.

Vi samarbejder med en lang række af såvel private som offentlige virksomheder, stat, kommuner, universiteter, praktiserende læger, psykiatere, socialrådgivere, forsikringsselskaber, sygehuse, politi. Til de private virksomheder hører f.eks. Business Park Randers, Lindhardt Steffensen Advokater, Forsikringsselskaber, Fuglsøcentret, CodeMakers, Fenge, Boldsen og Lindhardt, board advice, m.fl.

Forskellighed der fører til innovation og nytænkning

Meta-IQ ApS blev grundlagt i februar 2008 af Jette Nieland og John Nieland med formålet om at udvikle medicin til behandling af hjernesygdomme. Firmaet blev i oktober 2013 overtaget af Acindria ApS og i oktober 2019 ændrede firmaet navn til CPTone BIOTECH ApS. Vi gik fra opfindelse til medicinudvikling.

Gennem Jettes baggrund (fra 1991) i biolog og hjerneforsker Bateson’s teorier (samt biologerne Maturana og Varela) samt den viden Jette efterfølgende har fra behandling af hundreder af patienter med forskellige hjernesygdomme (1994 – 2019), fremlægger Jette i 2006 ideer til, hvordan man kan forstå energiudvikling i hjernesygdomme, og hvordan man kan forstå det på en systemisk måde. Hun præsenterer og diskuterer systeminteraktion, mangel på energi, mistet hukommelse, kontekst betydning osv. – som hun gennem årene har observeret hos sine patienter, der lider af forskellige hjernesygdomme – sammen med John Nieland, der er biokemiker og andre relevante personer.

På dette grundlag blev Meta-IQ grundlagt i 2008. Dr. Ove Wiborg, Aarhus Universitetshospital havde en rottefacilitet og han havde udviklet en godkendt model til test af depression og hukommelsestab. Ove blev bedt om at teste MIQ-001 ved depression og hukommelsestab, hvilket han gjorde for Meta-IQ med fremragende resultater.

Meta-IQ øgede herefter fokus på hjernesygdomme. I 2010 testede Brik i København medicinen i Multipel Sklerose i en musemodel, som ligeledes kom med signifikante resultater.

En helt ny ”mode of action” ser dagens lys. Et paradigmeskifte er på vej til at blive skabt!

Proff. Søren Nielsen ansætter i 2014 John Nieland på Aalborg Universitet og Meta-IQ tegner en MTA med Universitet som gør det muligt for universitetet og personer, der er ansat på universitetet, at lave forskning og akademisk arbejde med MIG-001. Alle resultater der produceres ejes af Meta-IQ.

Resultaterne herfra de sidste 5 år bekræfter de første resultater udført af Ove Wiborg.

Meta-IQ ApS har i årenes løb fået testet hypoteser og MIQ-medicin i muse- og rotte-modeller samt har sikret sig rettighederne (IP) til behandling af forskellige hjernesygdomme. Disse rettigheder er i marts 2014 blevet godkendt i USA og bliver løbende godkendt i andre verdensdele ligeså. Syntese patent er godkendt.

Opfinder og founder (2008):  Hjerneforsker, MSc. Jette Goller Kloth Nieland.

Centrale samarbejdspartnere: John Nieland, Ove Wiborg, proff. Søren Nielsen

Samarbejde via Universiteter i udland og indland: F.eks.: New York, Aarhus, Aalborg etc. Samarbejde med firmaer indenfor Biotec verdenen: F.eks.: Brik, MediGene, Cambrex etc.

Meta-IQ ApS har i oktober måned 2019 skiftet navn til CPTone BIOTECH ApS samtidig med, at vi har fået Dr. Peter Heinrich som bestyrelsesformand. Det er vi glade for og stolte over. Han er en af de helt tunge drenge i verden inden for Biotech og skal hjælpe os med at tage skridtene ind i medicinudviklingen. Logoet symboliserer det kemiske billede af den medicin som vi bruger, samt den helt afgørende og centrale transporter ind i mitokondrierne CPT1.

Fra opfindelse til medicinudvikling

De mest centrale forskningsresultater er:

Multipel skleroses:

50% af de syge EAE mus er raske efter 2 ugers behandling med MIQ-medicin. Disse resultater er uafhængigt bekræftede af UCSD forskere.

Prof. Dr. Roland Martin og Dr. Sven Shipling, University of Zürich, Schweiz er supervisere og har sagt ja til at tiltræde som kliniske ledere af de klinisk fase 2 forsøg i patienter med MS.

Depression:

Signifikante resultater er opnået; en uge efter opstart af behandling er 70% af de syge rotter uden depressions symptomer. Efter 4 ugers behandling er op til 95% af de syge rotter uden depressions symptomer.

Den tilgængelige medicin på markedet i dag har en synlig effekt i ca. 50% af de behandlede patienter efter ca. 3-6 ugers behandling.

Alzheimer:

Hukommelsesforsøg i rotter har efter én dags behandling med MIQ-medicin genskabt 40% af langtidshukommelsen og 60% af korttidshukommelsen.

Parkinson, ALS, Huntington er andre områder, hvor vi ligeledes har positive og lovende dyre resultater.