Jette G. K. Nieland er CEO og chefpsykolog hos Acindria. Udover Jette, er vi tre psykologer tilknyttet huset: Jonas Borg Kjerkegaard, Ida Barmer og Tea Frigaard. Vi arbejder alle indenfor både det kliniske og det erhvervsmæssige felt. Jette kan, som den eneste psykolog i huset, tage imod lægehenvisninger. Martin Goller Kloth er CFO samt økonomi- og erhvervsrådgiver hos Acindria. Martin fungerer b.la. som erhvervsrådgiver, idet han er specialist i at networke i erhvervslivet. I huset kan du ligeledes møde Natalie Hovmand, der er PA og markedsførings økonom.
Nedenfor kan du læse nærmere om Acindrias vision, værdigrundlag og navn, samt samarbejdet imellem Acindria og Meta IQ.

FAKTA OM ACINDRIA

Acindria er grundlagt af psykolog Jette Goller Kloth Nieland

I firmaet Acindria arbejder vi med både Erhvervspsykologisk rådgivning og med Klinisk praksis. For begge områder drejer det sig om at få fat i menneskers potentialer og få disse til at udvikle sig på en god måde.

Jette er autoriseret privatpraktiserende psykolog med 20 års erfaring inden for faget, med overenskomst med sygesikringen samt med selvstændig virksomhed siden januar 1995. Jette har i mere end 20 år arbejdet med såvel som forsket i at forstå, hvordan forskellige sygdomme påvirker vores hjerne. De sidste 10 år har hun udviklet en helt ny forståelse for, hvordan mennesker udvikler hjernesygdomme.

I den kliniske praksis arbejder vi overordnet med mennesker i krise, alvorlig sygdom, ulykker og forskellige former for trivsel.

Stress er et af Acindria’s specialer. Vi arbejder både på individ- og organisationsniveau med at skabe balance biologisk, psykologisk såvel som organisatorisk.

I erhvervspsykologisk rådgivning arbejder vi som innovationsrådgivere. Sammen med andre specialister tilbyder Acindria at hjælpe organisationer, grupper og enkeltpersoner med på en god måde at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger arbejdslivet.

Innovation er et helt centralt arbejdsområde. Her arbejder Acindria med de processer, der med baggrund i en værdibaseret forståelse sætter fokus på udviklingen af nye ideer og vækst, som skaber en positiv effektivisering. Innovation med et udelukkende økonomisk fokus kan medføre negativ stress på alle niveauer.

ACINDRIAS VISION

Visionen for Acindria skal lede og inspirere det arbejde som udføres og kan ses som ledestjernen for dette arbejde. Visionen skal ikke være statisk men holdes levende gennem en løbende evaluering, således at Acindria’s mission samt produkter og ydelser i Acindria’s regi fortløbende udvikles. Acindria arbejder for gennem respekt for det enkelte menneske at skabe udvikling på både individ, gruppe og organisationsniveau. De fælles nordiske etikregler og Dansk Psykolog Forenings fagetiske principper for psykologarbejde danner baggrund herfor.

Acindria vil som et systemisk funderet konsulentfirma arbejde på et højt fagligt niveau med at løse opgaver for kunder. Acindria vil sammen med specialister indenfor de områder, der arbejdes med, tilbyde at hjælpe organisationer, grupper og enkeltpersoner med på en god måde at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger både arbejdslivet såvel som det private liv.

Missionen, der skal understøtte Acindrias vision

Acindria vil se og forstå menneskers adfærd ud fra den sammenhæng de indgår i. Vi vil gennem oplysning og udredning skabe en større forståelse for de problematikker som et individ eller en organisation står overfor, samt pege på konkrete handlemuligheder. Vi vil gennem analyseredskaber, kreativ metodik og anerkendelse af eksisterende ressourcer i enkeltpersoner og i kundens virksomhed afdække og udrede områder, således at udvikling kan ske.

ACINDRIAS VÆRDIGRUNDLAG

Acindria har delfiner som sit symbol og som et billede på virksomhedens værdier. Delfiner er et usædvanligt, følsomt og intelligent dyr. De kommunikerer med hinanden via kærtegn, forskellige lyde og en intens mængde ekko-lokaliserende energi. Denne specielle energi og deres kommunikation generelt er kendt for at kunne starte healings processer hos mennesker. Der er eksempelvis forskning som viser, at de kan forbedre menneskers immunsystem ved at påvirke produktionen af T-celler og endorphiner.

Marine biolog Amanda Green fortæller, at delfiner får dig til at føle dig accepteret, som du er, med betingelsesløs kær- lighed. Hun forklarer, at dette fører til en grundlæggende indre fred, der rækker ud og omfavner universet. Antropologen Gregory Bateson har ligeledes undersøgt delfinernes kommunikation og opdaget, at de lever i sociale grupper med en leder, samt at de sociale bånd mellem delfiner er så stærke, at isoleres en delfin bliver den syg og i værste fald dør.

Ud over at være antropolog er Gregory Bateson naturvidenskabsmand og filosof. Han er en vigtig hjørnesten i den systemiske tænknings grundprincipper. Hele sit liv forsøger han at besvare spørgsmålet: Hvad er det mentale? Det bidrag han giver er helt afgørende for forståelsen af systemer og den kommunikation som foregår mellem individer og deres omgivelser. Bateson ser biosfære og menneskehed, evolution og kultur forenet i dens mentale aspekt ”Mind”. Han ser systemer som en økologi af ideer.

I forbindelse med enhver hændelse eller genstand er der uendelig mange mulige forskelle, hvoraf kun nogle gør en forskel og bliver information om genstanden eller hændelsen. Bateson kalder en sådan forskel, der gør en forskel, for en elementær idé. En sådan forskel kan medføre ændringer i et system på den måde, at enhver organisme tager den information ind, der passer til det organismen kan se som meningsfuldt og passende i forhold til dens identitet, sansemuligheder og dens historie om sig selv.

Organismer og systemer kan ikke styres og kontrolleres, de kan koble sig til information, hvis det skaber mening. Det betyder, at folk i en samtale kan koble sig til nye informationer eller nye ideer og få nye perspektiver, såfremt det giver mening for dem. Når nogen har brug for hjælp, er der ideer og præmisser, der ikke passer sammen lige nu. Konsulenten/behandleren som arbejder med en systemisk baggrund ser efter sammenhænge, forskelle og ændringer. Alles verdener udforskes og får plads. Forbundenheden og udvekslingen bliver tydelig og nyt skabes.

NAVNET ACINDRIA

Navnet Acindria står for at skabe energi

Gennem inspiration fra den forskning som Jette Nieland laver omkring udviklingen af energi eller mangel på samme, er navnet Acindria blevet dannet. Acindria skal ses som symbol på de biologiske og psykologiske processer, som foregår i menneskers celler, når energi bliver skabt.

Når glucose og fedtsyre transporteres ind i Mitochondria, forbrændes disse molekyler og der skabes energi. Forbrænding af glucose giver langt mere energi end forbrænding af fedtsyre. Bliver systemet eller cellerne stressede, så skifter cellerne fra at bruge glucose som energikilde til at bruge fedtsyre som energikilde. Det betyder tab af energi, fordi glucosen blokeres. Ved at bruge fedtsyre som energikilde øges den stressede situation i cellerne, hvilket skaber sygdom for personen, som udsættes for dette. Tilføres medikamenter, som blokerer for fedtsyren som energikilde, giver det igen glucosen adgang til Mitochondria. Det normaliserer systemet. Balancen er forbedret, og personen er beskyttet mod infektioner og andre sygdomme.

De stressede celler eller det stressede system (det enkelte menneske) kan påvirkes både via kemisk og via psykologisk vej. Målet er at skabe balance og undgå energitab, således at en given person får det bedre og i bedste fald undgår at blive syg.

Det energitab, der på celleniveau kan være en følge af dårlig balance mellem bl.a. glucose og fedtsyre, kan sammenlignes med det energitab, som sker, når samspillet mellem mennesker ikke fungerer, eller når samspillet i en organisation ikke fungerer med eksempelvis tab af arbejdspladser til følge. Ved at skabe mulighed for, at celler, organismer eller systemer kan koble sig til nyt stof eller ny information kan der skabes en ny tilstand. Det kan være den lille forskel, der gør forskellen på, om noget fungerer på en måde, der er mere hensigtsmæssig eller som giver mening.

SYNERGIEN MELLEM ACINDRIA OG META-IQ

Meta-IQ ApS er et lille dansk biotek firma, som blev grundlagt i februar 2008 af Jette Nieland og John Nieland med formålet om at udvikle medicin til behandling af hjernesygdomme. Firmaet blev i oktober 2013 overtaget af Acindria ApS.

Traditionerne i forsker- og behandlerverdenen er på mange områder vidt forskellige.

Hvad vi har lært i både Acindria og Meta-IQ – ved at kombinere teori og praksis fra de to verdener – er en ny forståelse for alvorlige hjernesygdomme og deres behandling. Jette Nielands baggrund i psykologisk, biologisk og systemisk forståelse sammen med John Nielands baggrund i immunologi og biokemi har skabt den synergi, som har udviklet ny forståelse og dermed innovation i forhold til behandling af hjernesygdomme. I stedet for en årsags-virknings teori har vi en udvidet systemisk forståelse af, hvordan forskellige systemer udøver indflydelse på hinanden. På den baggrund blev Meta-IQ grundlagt. De grundlæggende værdier og den systemiske forståelse er fælles for Acindria og datterselskabet Meta-IQ. Synergien har medført, at vi i Meta-IQ har udviklet hypoteser, der er afprøvet i dyremodeller med et godt resultat for hjernesygdomme som multipel sklerose, depression og forbedring af hukommelse (Alzheimer). Vi er nu klar til at begynde med at teste medicinen i mennesker og søger investering til at tage dette skridt.

Meta-IQ ApS har i årenes løb fået testet hypoteser og MIQ-medicin i muse- og rotte-modeller samt har sikret sig rettighederne (IP) til behandling af forskellige hjernesygdomme. Disse rettigheder er i marts 2014 blevet godkendt i USA og forventes løbende at blive godkendt i andre verdensdele ligeså. Syntese patent er godkendt.

De resultater som Meta-IQ har opnået i multipel sklerose er blevet bekræftet af en uafhængig forskergruppe på University of California, San Diego, USA under ledelse af Marianne Manchester.

Økonomisk er Meta-IQ blevet grantet 1,89 mio. euro af det tyske konsortium Neu2, der er specialiserede i at udvikle medicin til behandling af patienter med multipel sklerose. Meta-IQ har brug for yderligere 8 mio. euro for at være i stand til at gå i gang med at teste medicinen i patienter med multipel sklerose.

De mest centrale forskningsresultater som Meta-IQ har opnået er:

Multipel skleroses:

50% af de syge EAE mus er raske efter 2 ugers behandling med MIQ-medicin. Disse resultater er uafhængigt bekræftede af UCSD forskere.

Prof. Dr. Roland Martin og Dr. Sven Shipling, University of Zürich, Schweiz er supervisere og har sagt ja til at tiltræde som kliniske ledere af de klinisk fase 2 forsøg i patienter med MS.

Depression:

Signifikante resultater er opnået; en uge efter opstart af behandling er 70% af de syge rotter uden depressions symptomer. Efter 4 ugers behandling er op til 95% af de syge rotter uden depressions symptomer.

Den tilgængelige medicin på markedet i dag har en synlig effekt i ca. 50% af de behandlede patienter efter ca. 3-6 ugers behandling.

Alzheimer:

Hukommelsesforsøg i rotter har efter én dags behandling med MIQ-medicin genskabt 40% af langtidshukommelsen og 60% af korttidshukommelsen.

Pre-klinisk udvikling, pharm/toxic studier er komplet:

Toxisk pharmakologisk pakke er komplet og klar til at starte klinisk fase 2 studier i forsøg med mennesker.

Produktionsprocessen er etableret:

API, aktiv pharmaceutisk ingrediens (medicin) er tilgængelig på et GMP-niveau (Good Manufacturing Praxis). Produktionsprocessen er klar til markedet.

Organisatorisk:

For Meta-IQ:
CEO, Professor, MD Søren Nielsen, Aarhus
CFO/Medlem af bestyrelsen, Martin G. Kloth, Aarhus
CSO, Assoc. Prof. Ph.D. John D. Vestergaard Nieland, Aalborg Universitet, DK                                                            Bestyrelsesformand, MSc Jette Goller Kloth Nieland, Aarhus
Bestyrelsesmedlem advokat(H) Keld Nomanni, Aarhus

Advisory board:

Dr. Angelique Corthals, Asst Professor, Forensic and bioedical Sciense, City University og New York
Supervisere og kliniske ledere i MS: Prof. Dr. Roland Martin and Dr. Sven Shipling , University of Zurich, Switzerland

Meta-IQ’s logo er sammensat af 4 symboler. Den midterste del er symbolet på psykologi (sort med grå prik). Immunologi er repræsenteret ved det grå I og M står for metabolisme. Disse 3 er placeret på en skål eller balance, der repræsenterer det enkelte individs makeup (medfødte egenskaber).

Hvordan kan dette forstås?

Hvert individ har fra deres forældre fået gener, som repræsenterer hvem de er; deres makeup. Generne i mitokondrierne kommer udelukkende fra din mor, hvorfor din mor giver dig lidt flere biologiske informationer end din far. Selv om den generelle makeup af alle gener er det samme, så er der mutationer i de forskellige gener (det er årsagen til, at dine fars gener er lidt forskellige fra din mors gener). Det medfører, at nogle mennesker har rødt hår andre blond, brunt eller sort m.m. De forskellige mutationer er årsagen til, at proteiner hos det enkelte menneske kan være mere eller mindre aktive, hvis vi f.eks. ser på forarbejdning af mad. Det kan betyde, at nogle mennesker har en tendens til at blive tykke, hvis de spiser meget, mens andre ikke har. I andre tilfælde kan det betyde, at nogle mennesker har en tendens til at få depression, når de bliver udsat for stress, mens andre ikke har det. Disse forskelligheder kan betyde, at nogle mennesker lettere får infektioner og er længere syge, mens andre kun er syge i kortere tid.

Forskellene gør, at hver enkelt menneske er født med en forskellig makeup eller en forskellig base. Uanset disse forskelle så vil kroppen finde en balance mellem de enkelte faktorer, som gør, at personen som udgangspunkt er rask. I Meta-IQ’s logo er denne base tegnet som en skål (blå farve). Det står symbolsk for balance som et vigtig omdrejningspunkt for hvert enkelt menneske.

Når mennesker bliver udsat for bakterier, virus eller spiser forskellig mad vil det biologiske system reagere og presse den genetiske makeup til at finde en balance. Er en person ikke så god til at forbrænde mad og spiser for fed mad, bliver personen tyk. Har en person en overaktiv psykologisk makeup eller en medfødt sensitivitet, vil vedkommende lettere blive stresset og få depression. Har en anden et mindre aktivt immunsystem får vedkommende lettere en infektion, og det vil tage længere tid at blive rask igen. Når infektionen er væk, stressen er fjernet, eller det fede mad er fjernet vil systemet finde balancen igen.

Har en person et immunsystem, som er overaktivt og stresset, kan det medfører, at balancen vipper, således at personen får depression eller sågar multipel skleroses. Har personen en normal makeup og samtidig et overaktiv immunsystem, er effekten mindre, og personen behøver ikke at blive syg.

Et andet eksempel kan være en person med en dårligt fungerende metabolisme. Bliver den person stresset eller får en infektion, kan personen f.eks. udvikle psoriasis eller andre sygdomme. Skifter personen let til fedtmetabolisme (hvor fedt bliver brugt som forbrænding i stedet for glukose til at skabe energi) samt ligeledes har et overaktiv immunsystem, kan det, hvis personen får en infektion i hjernen eller en mikroblødning i hjernen, føre til sygdomme som Alzheimer, Schizophreni eller multipel sklerose. Det afhænger af den personlige makeup (de medfødte egenskaber), samt hvorvidt en personen f.eks. udsættes for en infektion, en blødning i hjernen eller andet.

Hvilken betydning har dette for behandlingen?

I forhold til behandling af sygdomme betyder det, at det er vigtigt at se på det samlede billede, hvilke faktorer der spiller en rolle i udviklingen af sygdom hos det enkelte menneske. Er det immunsystemet, psykologiske faktorer eller stofskiftet, der er afgørende? Ved autoimmun sygdomme behandles der ofte med kortikosteroider eller TNF-blokkere, hvilket behandler symptomerne, men ikke ændrer ved selve sygdommen. Det samme gælder for neurologiske sygdomme. Udelukkende at blokere nogle symptomer eller mindske stresstilstanden behandler ikke patienten på lang sigt. Der bør fokuseres på en kombination af behandlinger. Et eksempel kunne være, at man vælger at behandle både en patients kost, den stresstilstand, som er til stede og en eventuel infektion. Det handler om at få genoprettet balancen. Er der eksempelvis tale om en autoimmun sygdom kunne man – i stedet for udelukkende at blokere den metaboliske uligevægt – fokusere på uligevægten ved at behandle den psykiske tilstand hos patienten. Det åbner op for et behandlingsregime, hvor vi ikke kun ser på årsag-virkning, men på flere faktorer og deres indflydelse på udviklingen af sygdom.

Implementering af nye måder at tænke og handle på er helt centralt for at få succes i forbindelse med innovation i en organisation.

En fælles forståelse for organisationens aktuelle position er i den forbindelse afgørende for at nå frem til nye strategier for positiv udvikling.

Et indgående fokus på de menneskelige ressourcer såvel som den bagvedliggende virksomhedskultur er vigtig. Den forskel det gør, at såvel ledelse som medarbejdere er i kontakt med deres egne motiver, i forhold til de handlinger de udfører, sat i forhold til virksomhedens mål og ledelsesstrategier, har afgørende indflydelse på det samarbejde, der opstår både indad og udadtil i organisationen. Det har indflydelse på organisationens evne til at udvikle sig.

På de nævnte områder vil Acindria være i stand til at gøre en forskel og hjælpe med at bringe klarhed, således at ny innovation ikke bliver til en fastlåsning i stedet for det modsatte.

Overses den menneskelige faktor og den balance, der her er nødvendig, kan det medføre magtkampe, intriger, forhøjet sygefravær, at nogle medarbejdere klamrer sig til det kendte på grund af utryghed i organisationen m.m. Med andre ord et låst arbejdsmiljø, der har meget svært ved positiv udvikling. Det kan være en dyr affære for organisationen, men også samfundsøkonomisk dyr og ikke mindst for den enkelte medarbejder meget dyr i form af alvorlig sygdom og nedslidning i en for tidlig alder.

Kompetenceudvikling må ses i forhold til det menneskeligt mulige, således at mennesket ikke reduceres udelukkende til ressourcer for produktion og forbrug. Sker sidstnævnte, vil organisationsudvikling blive en farlig vej for både organisationen og medarbejderne i den samt generelt for samfundet både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Det handler ikke om at stoppe udvikling eller det modsatte at ville udvikling udelukkende for udviklingens skyld, men at det sker i en balance med de mennesker, der er involveret.

Balance er nøgleordet for innovation, der medfører positiv virksomhedsudvikling

Balancen i en virksomhed eller en organisation, hvor innovation er afgørende, er ikke statisk. De enkelte parametre er næsten altid i bevægelse. Det er derfor en af ledelsens vigtigste opgaver vedvarende at tilpasse disse. Når innovation implementeres bliver det helt afgørende for en positiv udvikling.

Litteratur eksempel: Blue Ocean Strategy af W.Chan Kim og Renee Mauborgne (Børsens Forlag A/S, 2005) er en bog om ideer til at skabe positiv udvikling. Det er et eksempel på moderne management-teori ud fra et positiv værdibaseret virksomhedsøkonomisk synspunkt.

Vi samarbejder med en lang række af såvel private som offentlige virksomheder, stat, kommuner, universiteter, praktiserende læger, psykiatere, socialrådgivere, forsikringsselskaber, sygehuse, politi. Til de private virksomheder hører f.eks. Business Park Randers, Lindhardt Steffensen Advokater, Forsikringsselskaber, Fuglsøcentret, CodeMakers, Fenge, Boldsen og Lindhardt, board advice, m.fl.