COACHING

af ledere og medarbejdere
Coaching er et udviklingsforum for ledere og medarbejdere. Coaching er relevant for personer, der ønsker bedre udnyttelse af egne såvel som andres ressourcer. Det er en metode, der udfordrer tanke- og handlemønstre således, at ressourcer frigøres, engagement indtræffer og personen styrkes til at tænke nyt og sætte nye mål.
Acindria arbejder med såvel individuel som gruppe coaching og arrangerer den form og det forum, som matcher kundens behov bedst. Kunden er ekspert på sin situation og coachen er ekspert i coaching-processen. Det er coachens opgave at støtte processen ved at stille en variation af spørgsmål, som fremmer refleksion og gennem at skabe overblik over såvel proces som indhold. Det er ligeledes coachens opgave at udfordre de refleksioner, ideer og løsninger som fremkommer, således at kundens grundlag for nye handlinger er gennemprøvet i det bredest mulige perspektiv.

Udbytte:

 • Frigørelse af ressourcer til at håndtere udfordringer
 • Afdækning af handlemuligheder
 • Indsigt i egne tanke- og handlemønstre
 • Opmærksomhed på kommunikationens betydning for positiv udvikling
 • Etablering af mål og visioner
 • Større forandringsparathed

LEDERUDVIKLING

Ledertræning/lederudvikling indeholder mange elementer af personlig udvikling. Den bagvedliggende kultur både socialt og nationalt spiller ligeledes en væsentlig rolle. I den vestlige kultur er vi overvejende opdraget til at fokusere på det, vi ikke er gode til. Det kan handlingslamme os og låse os fast i et negativt billede af os selv og vore muligheder. I stedet for at jagte personlige svagheder kan et alternativ være at fokusere på den enkeltes styrker og kompetencer. Det giver modsat en oplevelse af at kunne lykkedes og en tro på at kunne.

Det forventes i dag, at ledere kan indgå i et konstruktivt samspil med andre mennesker. De skal kunne skabe spændende, afvekslende og udviklende rammer for både sig selv, medarbejderne og organisationen i sin helhed. Ud over at fokusere på en værdibaseret forståelse og de styrker og kompetencer, som er til stede, er det også vigtigt for lederen at erkende egne reelle følelser og motiver, som styrer hans/hendes handlinger. Er disse skjulte eller ikke erkendte kan det føre til ineffektivitet og tab af energi. Det er ikke det, vi kan se, men de motiver eller reelle følelser, som vi ikke kan se eller ikke har erkendt, der kan føre til ineffektivitet i form af konflikter, kortsigtede beslutninger og dårlige resultater.

Relevante arbejdsområder:

 • At øge bevidstheden omkring egen rolle som leder
 • At erkende dybere motiver bag ens handlinger
 • Skabe balance mellem de intuitive og de praktiske aspekter af ledelsesopgaven
 • At skabe samklang mellem tanker, følelser og handlinger
 • Fokus på forholdet mellem kompetence og ansvar
 • Træning i spørge- og samtaleteknikker
 • Coaching som metode til bedre kommunikation
 • Lederen som mentaltræner; at bevæge sig baglæns fra målet, en tankemæssig konstruktion

Udbytte:

 • Indsigt i egne styrker
 • Opmærksomhed på egne mentale strategier og deres indflydelse på udvikling
 • Indsigt og træning i at bruge coaching som ledelses- og udviklingsværktøj
 • Kendskab til at øge kompetencer og udvikle medarbejderne

Your Content Goes Here

Acindria tilbyder en totalløsning for det hele menneske med fokus på social-økonomisk, psykologisk og juridisk rådgivning

Læs mere

SUPERVISION

Acindria tilbyder supervision for enkeltpersoner og personalegrupper, der ønsker supervision i forbindelse med deres arbejde. Det kan være emner bredt indenfor psykologien, direkte sags supervision i forbindelse med forskelligt klientarbejde eller personlig supervision omkring egne problematikker, som spiller ind på det professionelle arbejde.

Supervision er en arbejdsform, hvor det at anskue sig selv, en problematik, en arbejdsplads fra flere vinkler er fokus. I en supervision inviteres vi til at sætte os i et andet menneskes sted og iagttage og vurdere en given situation.

Ud fra det grundsyn, at vi hver har vores egen model af verden og dermed kun har eet univers af tanker og oplevelser, kan vi komme i konflikt personligt såvel som fagligt, når vi ønsker denne model bekræftet, og det ikke sker. Såfremt dette er tilfældet på en arbejdsplads, kan supervision være gavnligt enten individuelt eller i en gruppe af medarbejdere.

Supervisors rolle er – som vi hos Acindria ser det – at invitere ind i et nyt landskab, hvor der stoppes op og skabes plads til refleksion over konkrete problematikker. Disse anskues fra flere vinkler, således at den enkeltes model af verden udvides og der sker et erkendelsesmæssigt skift hvorved forandring/udvikling kan finde sted. Generelt drejer det sig om få vores mentale synsfelt udvidet og blive i stand til at sætte sig i et andet menneskes sted for derigennem at kunne agere mere hensigtsmæssigt.

VARIANTER AF SUPERVISION:

Ud fra hvilket miljø man befinder sig I, kan supervision have forskellig form. Eksempelvis:

 • Personlig vejledning/undervisning i forhold til en given faglig rolle
 • Supervision af socialt arbejde
 • Kollegial supervision primært i pædagogiske miljøer
 • Coaching er mere direkte mål fokuseret

TEAMUDVIKLING

Teamudvikling/teambuilding kan foregå på mange forskellige måder via aktiviteter indendørs såvel som udendørs. Alle med det til fælles, at opgaverne kun kan løses i fællesskab. Målet er en større erkendelse hos deltagerne af, hvordan de anvender egne og andres ressourcer i opgaveløsningen, således at der skabes maksimal kvalitet, effektivitet og trivsel i samarbejdet.

RELEVANTE ARBEJDSOMRÅDER:

 • Grundig afdækning af indsatsområder
 • Afdækning af organisationens kultur og de værdier som er styrende i organisationen
 • Fokus på kompetencefordelingen i gruppen
 • Normer og reglers indflydelse på samspil og kommunikation
 • Fokus på adfærds- og kommunikationsformer og hvordan disse viser sig i hverdagen
 • Udarbejdelse af handlingsplan for udvalgte indsatsområder
 • Konfliktløsning i forbindelse med forskellige oplevelser, opfattelser, behov og interesser

METODER OG REDSKABER TIL TEAMSAMARBEJDE/UDVIKLING.

 • Træning af fri og åben kommunikation
 • Anerkendende interview
 • Proceskonsultation
 • Feedback
 • Analyse af måden gruppen valgte at løse opgaven på
 • Konfliktløsning via mediering som dialogform

UDBYTTE:

 • Indsigt i organisationskulturen og den indflydelse den har på gruppen
 • Tydelighed omkring kompetence og ansvar
 • Fælles spilleregler
 • Tydelig rollefordeling
 • Kommunikationsværktøjer der skaber tillid, åbenhed og hindrer konflikter
 • Læring gennem analyse af måden gruppen valgte at løse opgaven på
 • Læring af egne reaktioner
 • Teoretisk og praktisk forståelse af dynamikken i gruppen og anvendelse af disse på de konkrete erfaringer, som gruppen har gjort sig

UNDERVISNING/FOREDRAG

Undervisning eller foredrag kan foregå på mange forskellige måder. Det kan helt tilpasses kundens behov i forhold til både indhold og form.

j

jjj

Eksempler på emner:

 • Hvad vil det sige at være professionel
 • Håndtering af stressede medarbejdere
 • Organisationsforandringer og den indflydelse det har på både medarbejdere og kunder/brugere
 • Kommunikationens afgørende betydning for konstruktivt samarbejde
 • Coaching som udviklingsmetode
 • Kollegial supervision
 • Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kurser

Kursus i stress håndtering

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Genkender du følgende spørgsmål er et kursus med fokus på stresshåndtering måske noget for dig.

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?

Påtager du dig for mange opgaver?

Oplever du at miste fokus og kontrol?

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Hold 6: Foregår på mandage kl. 17.00-19.00.  Behandlende psykolog: Jette Goller Kloth Nieland.

MINDFULNESS SOM AKTIVT REDSKAB TIL AT OPBYGGE SELVVÆRD OG OPNÅ LYKKE

Mindfulness forbindes ofte med en stillesiddende meditationspraksis, hvor hovedformålet bliver at opnå indre ro og nærvær. Men mindfulness kan meget mere end det. Hos Acindria bruger vi mindfulness som et aktivt redskab til at opbygge personlige ressourcer og selvværd. Mindfulness kan bruges til at mærke sig selv. Dette gøres ved at observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Via en sådan observation kan man få viden om, hvad der skaber personlig lykke og mening i livet, og hvad der modsat stresser og belaster. Denne viden kan bruges som pejlemærke for, hvornår det er på tide at yde omsorg for sig selv, hvornår man skal sige fra, og hvornår man skal sige til. Mindfulness kan således bruges til mere end at skabe indre ro og nærvær. Mindfulness kan skabe føling med, hvem man er og samtidig bruges som et aktivt redskab til at ”udleve den person man er.”

Vi kalder dette: Aktiv mindfulness

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Foregår på tirsdage kl. 17.00-19.00.  Behandlende psykolog: Aut. psykolog Jette G. K. Nieland.

Skabelsen af en ny sti

Mindfulnesskursus med fokus på at være til stede i nuet.

Mindfulness defineres som evnen til at være bevist nærværende i det aktuelle øjeblik. Med et mindfulness-kursus vil du blive bedre til at distancere dig fra og give slip på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Mindfulness er kendt for at forebygge og reducere depression, angst og stress samt at fremme koncentration og hukommelse. Træning i mindfulness kan ligeledes styrke smertehåndtering samt øge trivsel og livsglæde. Kræfter frigives til at efterleve egne værdier, drømme og mål.

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler på Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.